текст на русском языке ниже

Петиція

Звернення мистецької спільноти до керівництва Міністерства культури, експертів та громадськості.

Ми зацікавлені у долі Національного художнього музею України і стурбовані процесом призначення нового Генерального директора НХМУ.

Ми вимагаємо від відповідальних осіб прозорості процесу прийняття рішення на підставі результатів конкурсу на заміщення посади Генерального директора НХМУ та наполягаємо на аргументованому та вмотивованому виборі.
Ми також вважаємо за необхідне мати можливість ознайомитися з програмою кожного з кандидатів.
Ми переконані, що Експертна комісія об’єктивно розгляне усі подані програми кандидатів та призначить на посаду Генерального директора фахівця, що буде нести відповідальність за музейну колекцію, є добре обізнаним з науковою, освітньою, архівною, виставковою,  кураторською та ін. музейною діяльністю і з нюансами робочого процесу НХМУ.

Із 2009 р. колектив працівників НХМУ здійснює роботу, яка сприяє розвитку української культури, музейної справи і сучасного мистецтва.
Проекти, реалізовані у цей час, серед яких “Українська нова хвиля”, “Велика несподіванка”, “Бойс. Пайк. Фостель. Мистецтво акції та відео-арт 1960-х – 1970-х років”, кураторський проект “Заручник у НХМУ”, “Гнилицький. Cadavre exquis”, “Міф ‘українське бароко'”, “Культурний вантаж”… – демонструють актуальність виставкової діяльності НХМУ та активно впливають на сучасний український культурний контекст. Впродовж останніх років діяльності Національного музею його аудиторія розширилася завдяки ознайомленню глядачів з новими тенденціями у мистецтві, було реалізовано кілька значних проектів, що представляли роботи українських сучасних митців у стінах НХМУ, відбулися вдалі спроби експонування робіт, створених із залученням нових медіа та перформативних практик.

Ми поважаємо роботу колективу працівників НХМУ і підтримуємо його прохання (викладене у листі до Міністра культури від 27 червня 2012 р.) прискорити вирішення питання щодо призначення Генерального директора Національного музею.

Нам, постійним відвідувачам Музею та українським митцям, важливо, щоби Національний художній музей України очолила людина, яку підтримує колектив НХМУ. Тільки в такому разі він зможе продовжувати свою програмну діяльність.

ПІДПИСАТИ ПЕТИЦІЮ

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ПЕТИЦИЯ

Обращение художественного сообщества к руководству Министерства культуры, экспертам и общественности 

Мы заинтересованы в судьбе Национального художественного музея Украины и озабочены процессом назначения нового Генерального директора НХМУ.

Мы требуем от ответственных лиц прозрачности процесса принятия решения на основании результатов конкурса на замещение должности Генерального директора НХМУ и настаиваем на аргументированном и мотивированном выборе.

Мы также считаем необходимым иметь возможность ознакомиться с программой каждого из кандидатов.

Мы убеждены, что Экспертная комиссия объективно рассмотрит все представленные программы кандидатов и назначит на должность Генерального директора специалиста, который будет нести ответственность за музейную коллекцию, хорошо знакомого с научной, образовательной, архивной, выставочной, кураторской и др. музейной деятельностью и с нюансами рабочего процесса НХМУ.

С 2009 года коллектив работников НХМУ осуществляет работу, которая способствует развитию украинской культуры, музейного дела и современного искусства.

Проекты, реализуемые в настоящее время, среди которых “Украинская новая волна”, “Большая неожиданность”, “Бойс. Пайк. Фостель. Искусство акции и видео-арт 1960-х – 1970-х годов”, кураторский проект “Заложник в НХМУ”, “Гнилицкий. Cadavre exquis”, “Миф” украинское барокко”, “Культурный груз”… – демонстрируют актуальность выставочной деятельности НХМУ и активно влияют на современный украинский культурный контекст.

На протяжении последних лет деятельности Национального музея его аудитория расширилась благодаря ознакомлению зрителей с новыми тенденциями в искусстве, было реализовано несколько крупных проектов, которые представляли работы современных украинских художников в стенах НХМУ, состоялись удачные попытки экспонирования работ, созданных с привлечением новых медиа и перформативных практик.

Мы уважаем работу коллектива работников НХМУ и поддерживаем его просьбу (изложенную в письме Министра культуры от 27 июня 2012 г.) ускорить решение вопроса о назначении Генерального директора Национального музея.

Нам, постоянным посетителям Музея и украинским художникам, важно, чтобы Национальный художественный музей Украины возглавил человек, который поддерживает коллектив НХМУ. Только в таком случае он сможет продолжать свою программную деятельность».

ПОДПИСАТЬ ПЕТИЦИИ МОЖНО ТУТ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: